Akademia
dla Par

Regulamin

 §1 Postanowienia ogólnie

 1. Niniejszy regulamin określa zakres i warunki korzystania z Aplikacji Informatycznej Akademia dla Par, zwanej dalej Platformą, której właścicielem jest Instytut Psychologii Zdrowia PTP.
 2. Platforma jest dostępna tylko i wyłącznie poprzez sieć Internet 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis.
 4. Korzystając z Platformy Użytkownik potwierdza, iż akceptuje Regulamin.
 5. Platforma ma charakter informacyjny i edukacyjny, nie stanowi oferty terapeutycznej. 

§2 Warunki korzystania z serwisu

 1. Użytkownik korzysta z usług Platformy na warunkach określonych w Regulaminie, którego treść akceptuje podczas Rejestracji.
 2. Użytkownik może korzystać z Platformy jeżeli posiada dostęp do Internetu, komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem niezbędnym do korzystania z kontentu umieszczonego na Platformie oraz aktywny adres e-mail.
 3. Rejestracja Użytkownika następuje po wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na   Platformie i przesłaniu go do Administratora Platformy, który po sprawdzeniu kompletności danych – aktywuje Konto Użytkownika.  Konto to zestaw informacji o Użytkowniku Platformy, na które składa się m.in. imię, nazwisko, adres e-mail. Administrator Platformy wysyła do Użytkownika informację, na podany przez niego adres e-mail, że Konto zostało założone i Użytkownik może logować się na Platformę. 
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim swoich danych dostępowych do swojego Konta na Platformie (loginu i hasła dostępu).
 5. Wszyscy Użytkownicy serwisu są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasad współżycia społecznego.
 6. Zabronione jest umieszczanie ma Platformie treści powszechnie uznawanych za obraźliwe lub naruszających przepisy prawa obowiązującego w Polsce
 7. Nie przestrzeganie Regulaminu może skutkować zablokowaniem Konta Użytkownika przez Administratora Platformy.
 8. Ponowne przydzielenie możliwości korzystania z zasobów Platformy nastąpi dopiero po wyjaśnieniu przyczyn, z powodu których zablokowano dostęp.
 9. Aby zakupić kontent zamieszczony w serwisie należy się zarejestrować.
 10. Stawki opłat za korzystanie z usług udostępnionych za pośrednictwem Platformy są określane przez Administratora w podstronie serwisu dotyczącej określonej usługi. Użytkownik przed dokonaniem płatności otrzymuje komunikat o kwocie do zapłaty.
 11.  Administrator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w następujących przypadkach:
  a) jeżeli cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z regulaminem Platformy,
  b) jeżeli działalność Użytkownika zmierza do popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  c) jeżeli Administrator otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności Użytkownika,
  d) jeżeli  Użytkownik przesyła niezamówione informacje handlowe,
  e) jeżeli Użytkownik w rażący sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  f)  jeżeli podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, w szczególności Użytkownik podaje nieistniejące miejscowości, nieistniejące w miejscowości ulice, dane postaci fikcyjnych.  
 12. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane jest przez Administratora na podany w  procesie rejestracji adres e-mail i skutkuje trwałym usunięciem konta Użytkownika. 
 13. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane jest przez Użytkownika na adres e-mail Administratora wskazany w Regulaminie albo poprzez oświadczenie o usunięciu konta.
 14. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z zachowaniem  14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 15. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 16. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane i informacje:
  a) imię i nazwisko,
  b) login Użytkownika,
  c) adres poczty elektronicznej,
  d) opis usterki, w tym datę  (jeśli to możliwe do ustalenia również godzinę) wystąpienia usterki.
 17. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika pocztą elektroniczną lub na piśmie.
 18. W przypadku uznania reklamacji Użytkownik otrzyma zwrot utraconych korzyści oraz pokrycie udokumentowanych szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

§3 Dane Osobowe

 1. W  momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP w celach związanych z usługami Akademii dla Par, jak również promocyjnych i informacyjnych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Instytut Psychologii Zdrowia PTP, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§4 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Instytut Psychologii Zdrowia PTP zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Instytut Psychologii Zdrowia PTP nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
 2. Instytut Psychologii Zdrowia PTP  nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Platformie przez jego Użytkowników.
 3. Instytut Psychologii Zdrowia PTP dołoży starań, by usunąć nieprawidłowości w przypadku ich faktycznego wystąpienia na miarę możliwości technicznych w terminach określonych przez zewnętrznego dostawcę Platformy.
 4. Instytut Psychologii Zdrowia PTP nie odpowiada za szkody użytkownika jakie poniósł w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania Platformy.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy zgłaszać na adres e-mail: Beata.puenta@gmail.com
 2. Administrator zastrzega, że może być zmuszony do zmiany niniejszego regulaminu w szczególności w przypadku zaistnienia przyczyn technologicznych lub technicznych albo zmian przepisów prawa.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownicy Platformy zostaną powiadomieni, przed jej wprowadzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej, z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 7 dni. Zmiany regulaminu wejdą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Informacja o zmianie regulaminu będzie zamieszczone w zakładce „regulamin” na czas nie krótszy 7 dni w formacie dostępnym dla wszystkich zainteresowanych.
 4. Administrator Platformy zobowiązuje się do dalszego nie przekazywania powierzonych danych osobowych, zachowania ich w najwyższej poufności oraz do nieodwracalnego usunięcia z baz danych osobowych – w przypadku usunięcia Konta Użytkownika.
 5. Podejrzenie naruszenia zawartych w Regulaminie zasad jest podstawą do podjęcia przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP działań wyjaśniających, które mogą skutkować upomnieniem lub usunięciem Konta Użytkownika.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronach Platformy.
Miłość to nie staw, w którym można znaleźć swoje odbicie. Miłość ma przypływy i odpływy. Ma też swoje rozbite okręty, zatopione miasta, ośmiornice i skrzynie złota i pereł. Ale perły leżą głęboko.
Erich Maria Remarque