Akademia
dla Par

Kontakt

IPZ PTP
02-412 Warszawa 
ul. Gęślarska 3

e-mail: poczta@ipz.edu.pl

Spot­ka­nie dwóch oso­bowości przy­pomi­na kon­takt dwóch sub­stan­cji che­micznych: jeżeli nastąpi ja­kakol­wiek reak­cja, obie ule­gają zmianie.
Carl Gustav Jung